Bookmark and Shareתקנון השימוש באתר

1. האתר
1.1 השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. כל המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "הגולש"), מצהיר כי הינו מודע לתנאים אלו והוא מסכים להם. לפיכך מתחייב הגולש שלא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד המכון ו/או מי מטעמו בגין כל פעולה שנעשתה על ידו דרך האתר.
1.2 באתר יוצגו מוצרים ושירותים ובסמוך אליהם עשויים להופיע מחיריהם וזמינותם. נתונים אלה יוצגו לצרכי מידע בלבד.
1.3 מאגר הנתונים והמידע באתר כולל מידע שנאסף במכון ו/או התקבל במכון מצדדים שלישיים. המכון אינו אחראי לטעויות או אי דיוקים במידע זה.

2. הרשות להשתמש באתר
2.1 גולש אשר הפר את תנאי השימוש או פעל בניגוד להם, יהא המכון רשאי לחסום ו/או להגביל את גישתו לאתר ללא הודעה מוקדמת.
2.2 הגולש מתחייב לשפות את המכון בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו בגין פעולה שאינה כדין באתר.
2.2 המכון יהא רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. תחילת תוקפם של תנאי השימוש יהיה יום פרסומם. כן רשאי המכון לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים המוצגים באתר, מחיריהם ואת השירותים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. לא תהא לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכון או מי מטעמו בעניינים אלו.
2.3 המכון רשאי בכל עת לבצע פעולות תחזוקה באתר, אשר עלולות לפגוע בגישת גולש לאתר, או לשירותים הכלולים בו, והגולש מוותר על כל טענה כנגד המכון בעניין זה.
2.5 המכון רשאי לבטל את הנגישות לאתר בכללותה.
2.6 האתר, לרבות מאגרי המידע והנתונים, עומדים לשימוש הגולש כמות שהם ("As is"), והמכון אינו מחוייב להתאים את השירותים לצרכיו של כל גולש.
2.7 המכון ימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של גולש, אלא אם יהא מחוייב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו בידי הגולש באתר. במקרה זה רשאי המכון למסור את פרטי הגולש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
2.8 בשום מקרה לא תחול על המכון אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, או בכל מידע, תכנה, שירות, הנובעים בכל דרך מן השמוש באתר.

3. התחייבויות הגולש
3.1 הגולש מתחייב שלא להעתיק את האתר ו/או חלקים ממנו, לא להפיץ, להשכיר, לשדר, לתת הרשאת שימוש, להעביר את האתר או חלקים ממנו, לרבות תכנה ו/או מאגרי נתונים, לצד שלישי. לא לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, התכנה או מאגרי הנתונים.
3.2 הגולש מתחייב כי לא יעשה דבר מן הפעולות הבאות: לא יגביל או יחסום שימושם של אחרים באתר, לא ישתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים. לא יעביר ביודעין מידע המכיל כל סוג של תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.
3.3 הגולש נושא באחריות מלאה ובלעדית לשימוש בתכנה, במאגרי הנתונים ובאתר. מבלי לפגוע באמור להלן, הגולש יהיה אחראי לבדו לכל נזק או אובדן שייגרם לו או למי מטעמו, למכון או למי מטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל של הגולש, הנובע משימושו של הגולש באתר.

4. זכויות יוצרים
זכות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ותוכנו הינן של המכון בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק ממנו ללא קבלת הסכמת המכון בכתב ומראש.

5. הדין החל
על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב-יפו.

6. מידע נוסף
לשאלות ובירורים ניתן לפנות לנציגי השירות של המכון באמצעות דואר אלקטרוני info@ysin.co.il בטלפון: 1-800-330-340