Bookmark and Shareתוכנית השותפים - הסכם


1. פרק א': הגדרות


1.1 שותף: שותף הינו כל אדם או גוף בעל כשרות משפטית, אשר החליט מרצונו החופשי ומיוזמתו להצטרף ולהשתתף בתוכנית ושבקשתו להצטרפות לתוכנית אושרה על ידי המכון (להלן: "שותף").
1.2 שותף ראשי: שותף ראשי הינו שותף אשר בחר לגייס באופן עצמאי ויזום על ידו שותף אחד או יותר, שנירשם לתוכנית עקב הפנייתו הישירה ("שותף משני") תוך כדי שימוש בקוד ייחודי המופיע בממשק ניהול חשבון השותף הראשי וזאת עד שתי רמות (שותף ראשי, ושותף משנה).
1.3 שותף משנה: שותף משנה הינו שותף שהצטרף לתוכנית כתוצאה מהפניה ישירה של שותף ראשי רשום ופעיל בתוכנית.
1.4 ליד תקין: ליד (Lead) תקין הינו טופס עם פרטי לקוח המתעניין בקורס ספרדית/פורטוגזית, המכיל שם מלא וטלפון תקין, ואינו פנייה חוזרת של אותו לקוח. מובהר כי ההחלטה מהו ליד תקין הינה של המכון בלבד.

 

2. פרק ב': מבוא

2.1 תנאי הסכם זה יחולו ביחסים בינך ("השותף") לבין המכון לידידות אמריקה בע"מ ("המכון").
2.2 ההשתתפות בתוכנית כפופה לתנאי הסכם זה אשר נתונים לשינויים מעת לעת לפי שיקול דעתו של המכון בלבד וללא כל הודעה מוקדמת.
2.3 בהצטרפותך לתוכנית הינך מאשר ומביע את הסכמתך מלאה בכל עת לכל התנאים המופיעים בתנאי ההצטרפות והשתתפות אלו.
היות והמכון רשאי לשנות תנאים אלו מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת והיות וכל שינוי ייכנס לתוקף באופן מיידי, תנאי מוקדם להשתתפותך בתוכנית הינו ביקור על בסיס יום יומי בדף בתנאי ההצטרפות והשתתפות בתוכנית, קריאת התנאים במלואם ובעיון רב ובקפידה.

 

3. פרק ג': תנאים ותשלומים

3.1 ההצטרפות לתוכנית אינה כרוכה בתשלום.
3.2 שותף זכאי לעמלה כפי שזו נקבעה בעת מילוי טופס ההצטרפות לתוכנית השותפים.
באם לא נקבעה כזו בטופס הרישום לתוכנית, תהיינה חלות העמלות הבאות (כל אחת מצטרפת לרעותה):

* על לידים הקשורים ללימוד סינית:
- עמלה א': עמלה של 40 ₪ עבור כל ליד תקין.
- עמלה ב': בונוס של 20% על עמלה א', בחודש בו הפנה השותף יותר מ-100 לידים תקינים.
- עמלה ג': עמלת שותף ראשי: עמלה של 10% על סכום עמלה א' של השותפים המשניים שלו.
עמלה א' הינה בגין כל ליד תקין כהגדרתו בהסכם זה.
* עבור מכירות של התמחויות בסין:
1,000 ש"ח (כולל מע"מ) עבור כל מתמחה שיצא להתמחות סין והשלים את כל תשלומיו למכון לידידות סין.
3.3 בכל הנוגע לזכויות השותף לפי תנאי התוכנית, ישמשו ספרי ומאגרי המידע של המכון ראיה לכאורה, אלא אם יוכח אחרת על ידי המבקש לסתור האמור בהם וכי טענותיו נתקבלו ואושרו כנכונות על ידי המכון במפורש ובכתב.
3.4 לקוחות שהופנו על ידי השותף למכון יחשבו כלקוחות המכון לכל דבר ועניין.
3.5 תשלום העמלות לשותף יבוצע על בסיס חודשי והתמורה תשולם לשותף כנגד חשבונית מס כדין, 45 ימים לאחר סיומו של כל חודש.
3.6 כל סכום שיצטבר בחשבון השותף יהיה ברוטו וכולל מע"מ כשחובת המס בגינו, באם תהא כזו, חלה על השותף בלבד.
3.7 חשבון השותף והסכום אשר יצטבר בו , באם יצטבר, הינו אישי ואינו ניתן להעברה לכל אדם ו/או גוף ו/או ישות משפטית אחרת ומיועד לשימוש השותף.

 

המשך