Bookmark and Shareלעשות קסמים

לעשות קסמים

  
biàn
móshù
魔术
liánhuān
联欢
huì
shàng
,
xuéxiào
学校
qǐng
le
móshù
魔术
shī
lái
biǎoyǎn
表演
shǒu
méi
yǒu
rènhé
任何
dōngxi
东西
,
kōng
kōng
de
ránhòu
然后
kuài
hēi
yánsè
颜色
de
gài
zài
shǒu
shàng
,
shuō
le
huà
kāi
,
shǒu
tūrán
突然
yǒu
le
zhī
xiǎo
gēzi
鸽子
tóngxué
同学
men
dōu
rèliè
热烈
de
gǔzhǎng
鼓掌תוכן זה יתחלף בסוף היום.

30

כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.