Bookmark and Shareאנחנו לומדים סינית יחד

אנחנו לומדים סינית יחד

  
wǒmen
我们
yìqǐ
一起
xué
zhōngwén
中文
jīntiān
今天
bān
zhuǎn
lái
le
wàiguó
外国
xiǎo
péngyǒu
朋友
,
jiào
yǎlún
亚伦
huì
shuō
zhōngwén
中文
,
zhǐ
huì
shuō
yīngyǔ
英语
xiǎo
péngyǒu
朋友
men
dōu
duì
hěn
yǒuhǎo
友好
,
dàjiā
大家
dōu
shuōhuà
说话
yǎlún
亚伦
hěn
gāoxìng,
高兴
shuō
yào
dàjiā
大家
yìqǐ
一起
xué
zhōngwén
中文
xiàngxìn
相信
bùjiǔ
不久
,
yǎlún
亚伦
jiù
kěyǐ
可以
shuō
liúlì
流利
de
zhōngwén
中文
leתוכן זה יתחלף בעוד 4 ימים.

28

כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.