Bookmark and Shareקונג רונג נותן אגס

קונג רונג נותן אגס

  
kǒngróng
孔融
ràng
yǒu
tiān
,
kǒngróng
孔融
de
māma
妈妈
mǎi
lái
xǔduō
许多
,
gēge
哥哥
ràng
kǒngróng
孔融
xiān
kǒngróng
孔融
kànkàn
看看
pánzi
盘子
zhōng
de
,
tiāo
dàde
大的
,
zhǐ
nále
拿了
yìzhī
一只
zuìxiǎo
最小
de
.
bàba
爸爸
wèn
kǒngróng:
孔融
pánzi
盘子
zhème
这么
duō
de
,
wéishénme
为什么
dàde
大的
ne
kǒngróng
孔融
shuō
niánjì
年纪
xiǎo
,
yīnggāi
应该
zuì
xiǎode
小的
,
dàde
大的
liú
gěi
gēge
哥哥
chī
.
bàbà
爸爸
shuō
shì
hǎo
háizi
孩子
.תוכן זה יתחלף בעוד 4 ימים.

62

כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.