Bookmark and Shareיופייה של הקשת בענן

יופייה של הקשת בענן

  
měilì
美丽
de
cǎihóng
彩虹
tíng
le
,
tiān
qíng
le
tiān
biān
chūxiàn
出现
le
dào
měilì
美丽
de
cǎihóng
彩虹
wān
wān
de
,
yǒu
zhǒng
yánsè
颜色
hóngsè
红色
,
chéngsè
橙色
,
huángchéng
黄色
,
lǜsè
绿色
,
qīngsè
青色
,
lánsè
蓝色
,
háizi
孩子
men
dōu
xīngfèn
兴奋
de
kàn
zhe
cǎihóng
彩虹
xiào
,
zài
tiányě
田野
bēnpǎo
奔跑תוכן זה יתחלף בסוף היום.

38

כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.