Bookmark and Shareהנזיר טוב הלב

הנזיר טוב הלב

  
shànliáng
善良
de
xiǎo
héshang
和尚
Cóngqián
从前
,
yǒu
shànliáng
善良
de
xiǎo
héshang
和尚
měitiān
每天
dōu
gànhuóer
干活儿
,
zhòng
cài
,
yǒu
kònger
空儿
jiù
bāngzhù
帮助
cūnmín
村民
yǒu
tiān
,
kàn
dào
cūnmín
村民
wáng
shūshu
叔叔
yào
shā
tiáo
gāng
shànglái
上来
de
jiù
yòng
zìjǐ
自己
kǎn
de
chái
wáng
shūshu
叔叔
huàn
ránhòu
然后
jiāng
fàng
huí
shuǐ
le
dàjiā
大家
dōu
kuāתוכן זה יתחלף בעוד 4 ימים.

61

כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.