Bookmark and Shareהאיש שעקר ניצנים

האיש שעקר ניצנים

  
miáo
zhù
zhǎng
yǐqián
以前
,
yǒu
nóngfū
农夫
,
zǒng
shì
xián
tián
de
zhuāngjia
庄稼
zhǎng
de
tài
màn
xīn
xiǎng:
想:
yǒu
shénme
什么
bànfǎnéng
办法
néng
shǐ
使
tāmen
它们
zhǎng
de
gāo
xiē
kuài
xiē
ne
呢?
?
yǒu
tiān
,
lái
dào
tián
,
hémiáo
禾苗
de
wǎng
shàng
piàn
hémiáo
禾苗
,
děng
wán
le
hémiáo
禾苗
,
yǐjīng
已经
lèi
de
jīn
jìn
le
kěshì
可是
xīnlǐ
心里
què
hěn
ɡāoxīnɡ
高兴
érzi
儿子
tīng
le
,
gǎnmáng
赶忙
pǎo
dào
tián
kàn
,
fāxiàn
发现
tián
de
hémiáo
禾苗
quán
dōu
yǐjīng
已经
leתוכן זה יתחלף בעוד 3 ימים.

41

כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.