Bookmark and Shareרצועת המים הצרה

רצועת המים הצרה

  
dài
shuǐ
nán
běi
cháo
de
shíhòu
时候
,
běifāng
北方
de
běizhōu
北周
nánfāng
南方
de
chénguó
陈国
chángjiāng
长江
wéi
jiè
běizhōu
北周
de
zǎixiàng
宰相
yángjiān
杨坚
,
fèi
le
zhōujìngdì
周静帝
,
zìjǐ
自己
dāng
huángdì
皇帝
,
jiànlì
建立
le
suícháo
隋朝
shuō:
shì
quán
guó
lǎobǎixìng
老百姓
de
fùmǔ
父母
,
nándào
难道
néng
yīnwéi
因为
yǒu
tiáo
xiàng
yīdài
衣带
nàyàng
那样
zhǎi
de
chángjiāng
长江
zhe
,
jiù
kàn
zhe
nánfāng
南方
bǎixìng
百姓
shòu
ér
zhěngjiù
拯救
tāmen
他们
ma?
吗?
hòulái
后来
rénmen
人们
jiù
yòng
dài
shuǐ
lái
bǐyù
比喻
zhǐ
le
tiáo
xiázhǎi
狭窄
shuǐyù
水域
de
kào
de
,
fēicháng
非常
jìn
de
liǎngתוכן זה יתחלף בעוד 4 ימים.

44

כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.