Bookmark and Shareלרכב על הרוח ולשבור את הגלים

לרכב על הרוח ולשבור את הגלים

  
chéng
fēng
làng
gǔdài
古代
nán
běi
cháo
de
shíhòu
时候
,
sòng
guó
yǒu
wèi
jiāngjūn
将军
xìng
zōng
míng
zhì
,
cóng
xiǎo
jiù
hěn
yǒnggǎn
勇敢
,
hěn
yǒu
bàofù
抱负
yǒu
tiān
,
zōngzhì
宗志
de
shūfù
叔父
wèn
yǒu
shén
什么
zhìxiàng
志向
,
zōngzhì
宗志
huídá
回答
:
dào
:
yuàn
chéng
cháng
fēng
,
wàn
làng
yìsi
意思
shì:
是:
yídìng
一定
yào
tūpò
突破
yíqiè
一切
zhàngài
障碍
,
yǒng
wǎng
zhí
qián
,
gàn
fān
shìyè
事业
zōngzhì
宗志
jīngguò
经过
qín
xué
liàn
,
nǔlì
努力
fèndòu
奋斗
,
zhōngyú
终于
chéngwéi
成为
wèi
néng
zhēng
shàn
zhàn
de
jiāngjūn
将军תוכן זה יתחלף בעוד 6 ימים.

43

כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.