Bookmark and Shareהתיאוריה של הוראת השפה הסינית (חלק 3)

עיקרון שלישי: ללמוד אוצר מילים


אוצר מילים הוא מרכיב מרכזי בלימוד שפה, וכמו כל דבר אחר הוא דורש לימוד נכון. לימוד לא נכון גורם ליעילות נמוכה בלימוד, כלומר, אם השקעתי שעתיים ואני יודע עוד שלוש מילים זו יעילות מאוד נמוכה וכמובן שעלי להבין שהדרך בה אני לומד איננה נכונה.

לימוד נכון, כלומר יעיל, של אוצר מילים מחייב תרגול שהוא:

א. ממוקד: בזמן מסויים (למשל בשיעור בן שעתיים ולא למשך שבועיים).
ב. חזרה על אותה מילה: בדיוק כך, אותה מילה כמה פעמים באותו תרגול.
ג. הלומד הוגה את המילה בעצמו: לא המורה אלא הלומד חייב להשתמש ולהגות את אותה מילה כמה פעמים.
ד. השימוש במילה נעשה בתוך קונטקסט: ולא תרגול של מילה בודדת מבלי קישור לתוכן מסויים. לא ללמוד רשימת מילים אלא לדבר על נושא מסויים, למשל, טיול, ולהשתמש בשיחה באוצר המילים.

במכון לידידות סין, לימוד נכון ויעיל של אוצר מילים מחייב תרגול שהוא:

א. ממוקד: אנו מקדישים לכל נושא באוצר מילים שיעור או דיבוסינית בן שלוש שעות לימוד אקדמאיות.
ב. חזרה על אותה מילה: אנו בונים מערכי שיעור בהן הלומדים משתמשים שוב ושוב באותן מילים על מנת שיוכלו לזכור אותן.
ג. הלומד הוגה את המילה בעצמו: אנו מקדישים זמן רב בכל מפגש לשיח של כל לומד, שיאמר בעצמו פעמים רבות משפטים רבים.
ד. השימוש במילים נעשה בתוך קונטקסט: תרגול השיחה בקורס ובמפגשי הדיבוסינית הוא בתוך קונטקסט - ולא תרגול של מילה בודדת מבלי קישור לתוכן מסויים.         1       2       3       4       5       6       7