Bookmark and Shareהתיאוריה של הוראת השפה הסינית (חלק 7)

עיקרון שביעי: לקרוא טקסטים

קריאת טקסטים היא כלי עזר לצורך רכישת אוצר מילים. היתרון של קריאת טקסטים כפול. ראשית, ניתן לקרוא טקסטים לבד (לתרגל דיבור תמיד צריך שותף). שנית, אוצר המילים נמצא בקונטקסט דבר המאפשר לימוד טוב יותר בהשוואה ללימוד מילים בודדות.

קריאת טקסטים היא כלי עזר לצורך רכישת אוצר מילים. הסיניתון המכיל טקסטים בסינית וקבצי קול ומלווה במילון האינטראקטיבי, המציע ללומד לא רק את תרגום המילה אלא גם את ההסבר למבנה הדקדוקי שלה.
 

בנוסף, בתוכנת King Chinese מוצעים ללומדים טקסטים במגוון נושאים (סיפורים, אנקדוטות תרבותיות, שירה ועוד) מלווים גם הם במילים האינטראקטיבי.


עיקרון שמיני: סביבת לימוד מגוונת

כל אחד לומד באופן שונה מרעהו. את אוהבת להשתמש בתוכנה, אתה אוהב לדבר סינית, אני קולט טוב יותר כאשר הלימוד מתחיל בהכרת המבנה הדקדוקי וכד'. אך יותר מכך, כל אחד לומד באופן שונה מעצמו בזמן אחר. השבוע יש לך הרבה זמן וישנת טוב ואת זוכרת היטב את מה שלמדת בשיעור ואין לך כל צורך לחזור על החומר. בשבוע הבא יתכן שמצב זה ישתנה.

לפיכך, סביבת לימוד טובה היא כזו בה יש גיוון של אמצעים ועזרים הנגישים וזמינים ללומד. סביבת לימוד שמאפשרת ללומד לתרגל עוד דיבור, לחזור שוב על המבנה הלשוני, לרענן את אוצר המילים, לשמוע אותו, לקרוא טקסטים באופן יעיל וכד'. במילים אחרות, סביבת לימוד טובה היא סביבה מגוונת, כזו שמאפשרת לכל לומד לבחור את הכלים הטובים ביותר ללימוד סינית עבורו.         1       2       3       4       5       6       7