Bookmark and Shareהתיאוריה של הוראת השפה הסינית (חלק 4)

עיקרון רביעי: לחזק את אוצר המילים

כאמור, רכישת אוצר מילים מתבצעת באופן יעיל בעת תרגול יעיל של שיחה, אך אין זה אומר שלא ניתן לחזק את אוצר המילים בדרכים נוספות, להיפך, זה מומלץ וזה יעיל.

במקביל לתרגול המעשי (המרכזי) בשיחה בו הלומד השתמש בעצמו באוצר המילים, מומלץ לבצע תרגול משני של אוצר המילים על מנת להטמיעו. בשלב זה ניתן בהחלט להשתמש בתוכנות ובמשחקי אוצר מילים, ניתן לפתור תרגילי אוצר מילים ועוד.

אנו קוראים לתהליך הזה 'להיחשף לאוצר המילים' - כאשר הוא מבוצע לפני התרגול המעשי בשיחה.
אנו קוראים לתהליך הזה 'להשכיב את אוצר המילים' - כאשר הוא מבוצע אחרי התרגול המעשי בשיחה.

להיחשף לאוצר המילים: לקבל תחושה ראשונית של המילים וצלילן על מנת שבעת תרגול השיחה יקל עלינו לזכור את המילים. בשום אופן אין הכוונה כאן ללימוד בעל-פה של רשימות מילים.

להשכיב את אוצר המילים: לאחר פעילות השיחה אוצר המילים קיים בזיכרון של הלומד אך הוא לעיתים לא מסודר כי הוא נלמד בעת דיבור ובתוך קונטקסט. פעילויות אלו מותחות קווים ברורים בין המילים לפירושיהן ובכך מאפשרות הטמעה של אוצר המילים שנלמד.

הלומדים במכון לידידות סין רוכשים אוצר מילים תוך כדי דיבור בשיעורי הקורס ובמפגשי הדיבוסינית.
את החיזוק לאוצר המילים אנו שואבים מהעזרים הנלווים לקורס:
אוצר המילים של מפגשי הדיבוסינית נמצא להורדה באתר האינטרנט של המכון. בדיוק אותו אוצר מילים שהלומד יתרגל במפגש עצמו.
אוצר המילים של מפגשי הדיבוסינית נמצא לתרגול בתוכנת King Chinese. בדיוק אותו אוצר מילים שהלומד תירגל או יתרגל במפגש הדיבוסינית או בשיעור בקורס ניתן לתרגל במשחקים רבים (משחקי זיכרון, התאמת מילה לתמונה, גרירת תמונות ועוד) בתוכנה.

שתי מטרות מושגות. לפני המפגש בשיעור או בדיבוסינית: לקבל תחושה קלה למילים שילמדו ולצלילן. אחרי המפגש בשיעור או בדיבוסינית, 'להשכיב את אוצר המילים', כלומר, אוצר המילים קיים בזיכרון אך הוא לא מסודר כי הוא נלמד בעת דיבור ובתוך קונטקסט. שימוש בתוכנה מאפשר הטמעה אופטימאלית של אוצר המילים שנלמד.
          1       2       3       4       5       6       7