Bookmark and Shareהתיאוריה של הוראת השפה הסינית (חלק 5)

עיקרון חמישי: לחזור על החומר שנלמד ולתרגלו בבית - אבל במידה הנכונה

למרבה הצער לרובנו אין זיכרון מושלם ואנו זקוקים לרענון של מה שנלמד בשיעור הקודם. רענון ותרגול בבית (פתרון תרגילים בכתב וכד') הוא דרך מצוינת לחיזוק הזיכרון אך אין בו כדי לשפר את יכולתנו לדבר, הוא רק הבסיס ליכולת הזו.

התרגול בבית צריך להתמקד בריענון הזיכרון בלבד ואין לנסות להפוך את התרגול הזה לכלי לרכישת אוצר מילים או לדיבור. הסיבה לכך פשוטה: זה לא יעיל. יותר מכך, חוסר היעילות גורם לתסכול רב כשהלומד רואה שכל ההשקעה שנעשתה בבית ירדה לטמיון כי שכח את מרבית המילים שלמד בבית.

במכון לידידות סין, לכל קורס ישנה חוברת תרגול ייחודית (למשל, החוברת של קורס המתחילים מכילה עשרות עמודים של פעילויות ותרגילים לשיעור ולבית). כל חוברת נחלקת לפי מפגשי הקורס, ומכילה את אוצר המילים של השיעור, את ההפעלות, תרגילים לבית ופתרונם.

בנוסף, כל לומד יכול להוסיף ולתרגל בתוכנת King Chinese המכילה תרגילים אינטראקטיביים, משחקים ללימוד אוצר מילים, מספרים ועוד.

כפי שאמרנו, חשוב לתרגל בבית - אבל במידה הנכונה. לפיכך אנו ממליצים ללומדים שיש להם פנאי להגיע למפגשי הדיבוסינית כדי לתרגל ולתרגל.
 <         1       2       3       4       5       6       7