Bookmark and Shareמרכז לימוד


כל התכנים הינם מתוכנת King Chinese של המכון לידידות סין. כל הזכויות שמורות.

אוצר מילים שבועי

הנושא שלנו השבוע הוא ספורט: פעלים ועוד לחץ לצפייה.

 

מאמרים, סיפורים ותכנים בסינית

סיפורים למתחילים
初级故事 (chūjí gùshì)
Chinese Article

Zhōumíng
周明
de
māma
妈妈
dài
zhōu
周明
míng
chāoshì
超市
mǎi
zhōumò
周末
de
shípǐn
食品

סיפורים לבינוניים
中级故事 (zhōngjí gùshì)
Chinese Article

Cóngqián
从前
,
yǒu
shànliáng
善良
de
xiǎo
héshang
和尚

סיפורים למתקדמים
高级故事 (gāojí gùshì)
Chinese Article

yǐqián
以前
,
yǒu
nóngfū
农夫
,
zǒng
shì
xián
tián
de
zhuāngjia
庄稼
zhǎng
de
tài
màn

סימניית היום
今天学的汉字 (jīntiān xué de hànzì)
Chinese Article

פתגמים
俗话 (súhuà)
Chinese Article

סלנג
惯用语 (guànyòngyǔ)
Chinese Article

המרה אוטומטית מפיניין לסימניות סיניות

על מנת לקבל המרה אוטומטית מפיניין לסימניות ניתן להשתמש בשני סוגי כלים. האחד, התקנת כלי שפה סינית במערכת ההפעלה חלונות, והשני התקנת תוכנה ייעודית. הסינים, רובם ככולם, משתמשים בתוכנה ייעודית, אשר יתרונותיה רבים מאוד ביחס להתקנת השפה במערכת ההפעלה. היתרונות המרכזיים של התוכנה הוא בגמישותה, בהיקפה וביכולתה לזהות לא רק מילים אלא משפטים שלמים.

להורדת התוכנה להמרת פיניין לסימניות לחץ כאן (16Mb) .

להורדת מאמר המסביר כיצד להתקין את התוכנה.
לחץ להורדה - קובץ PDF בגודל 700Kb